Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

 

A magyar szesz- és szeszesitalgyártásban, valamint forgalmazásban érdekelt gazdálkodó szervezetek elhatározták, hogy a koordinálás és szabályozottság elősegítésével a piacgazdaság feltételei között történő szakmai-tudományos együttműködésük valamint szakmai érdekképviseletük érdekében egyesületet hoznak létre. Ennek keretében a jelen alapszabályban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, és a mindenkori jogi lehetőségek figyelembevételével a rendelkezésre álló eszközökkel - a versenyfeltételek megőrzése mellett - saját maguk is formálják feltételrendszerüket, beleértve termelési, feldolgozási, piaci, fejlődési és környezeti feltételeiket.

A Szövetség célja: a szeszipari ágazathoz tartozó termelők, feldolgozók és forgalmazók gazdasági és szakmai érdekeinek érvényre juttatása, az ágazat anyagi és szellemi potenciáljának fejlesztése, a bel- és külpiaci igényekhez igazodó tevékenységük összehangolása és együttműködésük, szakmai érdekképviseletük feltételeinek biztosítása. Ennek érdekében a Szövetség gazdálkodó szervezetekből, valamint kisebb gazdasági súlyú piaci szereplőket tömörítő szövetségekből áll.

A Szövetség feladata

 • Érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekérvényesítési és koordinálási tevékenység;
 • A legális piac megerősítése, határozott fellépés a fekete piaci tevékenység visszaszorítása érdekében;
 • A tagok érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi jogi szabályozásban;
 • A tagok szakmai felkészültségének erősítései, információs igény felmérése és elemzése, piaci és szakmai információk gyűjtése és közreadása a tagok részére;
 • A tagok érdekvédelme nemzetközi szinten és nemzetközi információk gyűjtése,
 • A Szövetség részvétele a nemzetközi szakmai szövetségekben;
 • Közösségi marketing;
 • Márka és eredetvédelem;
 • Terméktanácsként való működés a hazai és a nemzetközi élelmiszergazdasági szabályozásban, a vonatkozó jogszabályban előírt feltételek mellett. Részvétel a Termékpálya Bizottságok munkájában az agrárpiaci rendtartás szerint;
 • Aktív részvétel a tagok által előállított, a Szövetség működési körébe eső termékekre vonatkozó hazai és közösségi piaci rendtartásokban (CMO);
 • A Jövedéki Tanács tagjaként a jövedéki adó emelése és az igazságtalan adókülönbségek elleni küzdelem;
 • A Közgyűlés által jóváhagyott egyéb feladatok teljesítése.

A Szövetség céljának megvalósítását szolgáló eszközök

A Szövetség a célját és ehhez kapcsolódó feladatait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

1. Képviseli a tagokat a Szövetség működési körébe tartozó kifejezetten ágazati jellegű ügyekben (mint a Parlamenti Bizottságok, Minisztériumok, média, stb.);

2. Etikai kódexe alapján elősegíti a tisztességes piaci magatartás és az ennek megfelelő reklámtevékenység követelményeinek megvalósulását, és elvárja tagjaitól a jogkövető magatartást;

3. Tájékoztatja a tagokat a piaci és szakmai információkról az adatvédelmi előírások betartásával;

4. Jogszabályok alkotását és ágazati érdekű intézkedések megtételét kezdeményezi; véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a tagok működését érintő jogszabályok tervezeteivel kapcsolatban, különös tekintettel az élelmiszertörvényre, a minőségvédelemi és jövedéki szabályozásra; 

5. Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn külföldi szakmai szervezetekkel;

6. Javaslatokat tesz, és intézkedéseket kezdeményez közigazgatási és társadalmi szervek felé;

7. Együttműködik más szervezetekkel.